Aanwezigheid

Het is belangrijk dat je kind op school aanwezig is, vanaf de eerste dag volgen we dit goed op. Als je kind niet aanwezig zal zijn op school moet je dit altijd vooraf (of zo snel mogelijk) melden aan de school. Contacteer ons zo vlug mogelijk op het nummer 09/ 390 88 16. Bezorg de school ook een schriftelijke verantwoording.

Ziekte

Is je kind ziek? Zorg dan voor een schriftelijke verantwoording  en dien dit zo snel mogelijk in. Kijk de afspraken in het schoolreglement na om misverstanden te vermijden. Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen.

Er is een medisch attest van de dokter nodig als jouw kind:

  • 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
  • in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)
Ongewettigd afwezig zijn en spijbelen

Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan zal de school dit registreren als een problematische afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het spijbelen en er wordt samen met de ouders en het kind naar een oplossing gezocht, vb. extra begeleiding of externe hulpverlening.

Als uw kind zonder reden van school blijft of als de begeleiding door de school, het CLB en andere hulpverleningsdiensten geweigerd wordt, dan kan de school verdere stappen ondernemen: de politie inschakelen (een spijbelcontract afsluiten), het ministerie van Onderwijs en Vorming verwittigen, ... Als uw kind te veel spijbelt kan het recht op een schooltoelage verliezen en kan de uitbetaalde schooltoelage teruggevorderd worden.